Educational Books and Ebooks

Find all the books, ebooks of bestselling education author, Joseph J. Charles right on AmazonKindle or Kindle Direct Publishing.


CCC:Children's Creole Content - Young Adult Audio Stories and Tales in Creole, English etc

ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

APK Books and Link Resources

Learn Haitian Kreyol Audio File Resources and Links

Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' to follow along

Creole Lessons? Contact Us at AnnPaleKreyol@Gmail.com
Or at HaitianCreole@Gmail.com

Text 1559-202-0740 to place your book or class order!

You can learn Haitian Creole by Skype Call. Go to http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com


Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free
Ann Pale Kreyol Audio Search Box


Custom Search

AnnPaleKreyoL Audio- Let's Speak Kréyòl Online, Koute Kréyòl, all Kids' Creole Textbooks

HaitianCreoleMP3: Learn Haitian Creole in No Time!

Sunday, May 23, 2010

Additional List of Haitian Creole Phrases, Expressions and Sayings: Learn Haitian Kreyol Online

Kreyol - English Expressions and Greetings – Ekspresyon ak Salutasyon Kreyol – Angle

Sak gen la-a ? – What is going on here?

Sak Pasé ou? What happened to you?

Tout bagay anfòm – Everything is fine

Sak Pase? - What's up? N-ap Boule - We are chilling; we are fine; we are doing well

Ki jan ou ye? (Answer one of these) M-ap debat oubuyen m-ap kenbe, oubyen m-ap degaje-m, m-ap demele-m.

Bonjou! Ki jan /Kòman / Kouman ou ye la-a? – Good morning! How are you doing there?

Nou sanble anpil - you guys look alike

Sak Pase? - What's up? N-ap Boule - We are chilling; we are fine; we are doing well

Ki jan ou ye? (Answer one of these) M-ap debat oubuyen m-ap kenbe, oubyen m-ap degaje-m, m-ap demele-m.

Si Bondye Vle - God willing, if God is willing

Klas Kreyol Ayisyen nan Kolorado - Haitian Creole Classes in Colorado

Ki kote pou achte liv kreyol nan Boston - Where to buy Haitian Creole books in Boston

Mwen sonje ou anpil - I miss you a lot (I think about you a lot or I remember you literally...)

Mwen renmen ou anpil, ti cheri-m - I love you a lot, my darling or beloved!

Ou se yon bel fanm - You are a beautiful woman

Depi jou nou rankontre-a, m tonbe damou pou ou - Since the day we met, I have fallen in love with you

Aprann pale kreyol Ayisyen nan Dominikani oubyen peyi panyol - Learn to speak Haitian Kreyol in DR

Suspann jwe domino ak kat sou entènèt - Stop playing domino and cards on the Internet

Poukisa ou ap kabicha konsa? Poukisa ou ap fè kout tèt konsa? Al kouche sou kabann ou – Why are you falling asleep like that? Why are you nodding like that? Go to lay down on your bed

Suspann dòmi. Li fè jou – Stop sleeping. It is daybreak.

Men ki jan pou pale ak koute kreyol – Here is how to speak and listen to Kreyol

Men kòman pou fè sa – Here is how to do this

M pa konn sa pou-m fè nan sityasyon sa-a – I do not know what to do in this situation

Men materyo nou bezwen pou bati kay – Here are the materials we need to build houses

Men – Hands or (when placed in front of nouns and pronouns, it translates here is/here are)
Ann fè lago – Let’s play tags

Ann al fè jwèt deyò-a / Annou ale jwe deyò-a – Let’s go make games outside / let’s go play outside

Poukisa tout moun rete anndan lakay yo ozetazuni? Paske li fè twò deyò –a – Why does everybody stay inside their houses in the U.S.A? Because it is too cold outside

M-ap etudye pou-m ka al fè lisans mwen – I am studying so I can have my driver’s licence

A byento / a toutalè – See you soon

Chache yon lis mo kreyol – Look for a list of Haitian Creole words

Eske ou ka ede-m? Ou ka ede-m? – Can you help me?

Wi. Ou mèt ede-m – Yes you may help me

M pito ede Jan pase-m ede Mari

Pito ou rete lakay ou pase ou sòti aswè-a – It is better for you to stay home than to go out tonight!

Fraz Kreyol avèk pwononsyasyon yo – Creole Phrases with their pronunciation

Sak gen la-a ? – What is going on here?

Sak Pasé ou? What happened to you?

Tout bagay anfòm – Everything is fine

Bonjou! Ki jan /Kòman / Kouman ou ye la-a? – Good morning! How are you doing there?

Pa gen pwoblèm – N-a Pale pluta – No problem. We will speak later.

Bò-n nwi, ti cheri! Good night little darling!

Kite-m pran yon ti bagay – Let me get some!

Lagot (El a la g o t go lago)- Song sung by Haitian kids when playing tags

Pase bò-n jounen! Have a good day!

M swete ou refè byen vit – I wish you prompt recovery!

Klas leson kreyol nan Portland – Haitian Creole Lesson class in Portland

M-a rele ou pita – I will call you later

Pase yon bò-n joune! Have a good dayKreyol - English Expressions - Ekspresyon Kreyol - Anglè

Nou sanble anpil - you guys look alike

Sak Pase? - What's up? N-ap Boule - We are chilling; we are fine; we are doing well

Si Bondye Vle - God willing, if God is willing

Klas Kreyol Ayisyen nan Kolorado - Haitian Creole Classes in Colorado

Ki kote pou achte liv kreyol nan Boston - Where to buy Haitian Creole books in Boston

Mwen sonje ou anpil - I miss you a lot (I think about you a lot or I remember you literally...)

Mwen renmen ou anpil, ti cheri-m - I love you a lot, my darling or beloved!

Ou se yon bel fanm - You are a beautiful woman

Depi premye jou nou rankontre-a, m tonbe damou pou ou - Since the first day we met, I have fallen in love with you

Aprann pale kreyol Ayisyen nan Dominikani obyen peyi panyol - Learn to speak Haitian Kreyol in DR

Suspann jwe domino ak kat sou entènèt - Stop playing domino and cards on the Internet

Ki jan ou ye? (Answer one of these) M-ap debat oubuyen m-ap kenbe, oubyen m-ap degaje-m, m-ap demele-m.

Mari se mennaj Jan. Yo se bon zanmi tou - Mary is John's girlfriend. They are good friends too.

Mennaj -boyfriend and girlfriend

No comments:

Post a Comment

Ask your questions, write your comments. Keep them simple and short
Contact us at annpalekreyol@gmail.com for Creole Lessons Through Gmail Chat or Skype! First purchase 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook'