Educational Books and Ebooks

Find all the books, ebooks of bestselling education author, Joseph J. Charles right on AmazonKindle or Kindle Direct Publishing.


CCC:Children's Creole Content - Young Adult Audio Stories and Tales in Creole, English etc

ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

APK Books and Link Resources

Learn Haitian Kreyol Audio File Resources and Links

Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' to follow along

Creole Lessons? Contact Us at AnnPaleKreyol@Gmail.com
Or at HaitianCreole@Gmail.com

Text 1559-202-0740 to place your book or class order!

You can learn Haitian Creole by Skype Call. Go to http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com


Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free
Ann Pale Kreyol Audio Search Box


Custom Search

AnnPaleKreyoL Audio- Let's Speak Kréyòl Online, Koute Kréyòl, all Kids' Creole Textbooks

HaitianCreoleMP3: Learn Haitian Creole in No Time!

Thursday, June 3, 2010

Aqui Esta La Leccion #4 en la forma de MP3, Audio

Encuentren toda la leccion en (Find all the new lesson right here) http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com

Escuchen la leccion en la forma de MP3 (Haitiancreolemp3 podcast) (Listen to the lesson on the podcast) en http://haitiancreolemp3.libsyn.com


Jou Konferans: Jou Entèvyou Ant Paran ak Mèt Lekòl

Nan lekòl Etazuni, jou konferans se jou paran gen entèvyou ak pwofesè oswa mèt lekòl. Yon fwa pa ane, papa oubyen manman elèv yo vini nan lekòl pou koze avèk mèt. Yo vle konnen ki kalite pwogrè pitit yo ap fè nan klas yo. Mèt Garcia nan premyè ane li nan lekòl la. Se premyè seri entèvyou l-ap bay. Kè-l ap bat anpil pandan l-ap tann paran yo. Yon papa antre nan klas la.

Mèt Garcia: Bonjou, mesye Jan. Ki sa- m ka fè pou ou?

Mesye Jan: Bonjou. M se papa AnaMari Rodriguez. Pitit fi-m nan nan klas Matematik ou a.

Mèt Garcia: (Li panse yon ti moman paske li gen anpil elèv fi nan klas matematik la.) Mèwi AnaMari se yon bon elèv. Li toujou pase tout egzamen li yo. Li pral fè yon bèl nòt nan klas mwen an.

Mesye Jan: O! Trè byen. Se trè byen sa. Eske AnaMari toujou fè devwa li?

Mèt Garcia: Wi. Mèwi. Pa gen anpil bon etudyan tankou pitit fi ou la nan tout lekòl la. Li toujou prepare leson li. Li reponn kesyon m poze-l tou. Li toujou pote liv ak plum li. Li fè yon bon travay

Mesye Jan: Mèsi Letènèl! Ou se premye mèt ki di sa. Tout lòt mèt yo di ke AnaMari sòt, enbesil, Yo di AnaMari pa janm vle fè dewa li, ke li pase tout jounen an san li pa etudye. Tout sa li fè se selman se panse ak tigason.

Mèt Garcia: Non, Mesye. Pitit fi ou la pa konsa. Lòt mèt yo dwe fè erè.

Mesye Jan: Mèsi anpil. Mèsi anpil.

Mèt Garcia: Aprè sis minut. Yon lòt paran antre nan klas la.

Mesye Jansibon Rodrigues: Bonjou Mesye. M se papa AnaMaria Rodrigues. Pitit fi-m nan nan klas Matematik ou a

Mèt Garcia: (Li etone. Li surpri anpil). AnaMaria Rodrigues. O! Bondye! Se
AnaMaria pa ou la ki se bon elèv la. M te fè yon erè. Gen de AnaMaria nan klass mwen yo.--------------El Dia De Conferencia: El Dia de Entrevista Entre Padres y Maestros------------

En las escuelas de los Estados Unidos, los dias de conferencia son los dias cuando padres tienen una entrevista entre los profesores o maestros. Una vez al año, los padres o las madres de los alumnos vienen a las escuelas para platicar con los maestros. Quieren saber que tipo de progreso sus niños estan haciendo en las clases. Maestro Gracia está en su primer año de enseñanza en la escuela. Es el primer grupo de entrevistas que el está dando. El espera nerviosamente la llegada de los padres (Su corazón palpita mucho mientras espera a los padres)

Maestro Garcia: Buenos Días! En qué puedo servirle?

Sr. Juan: Buenos Días! Soy el padre de AnaMaria Rodriguez. Mi hija está en su clase de Matemáticas.

Maestro Garcia: (Piensa un momentito porque tiene muchas alumnas en sus clases.). Ah sí. AnaMari es una alumna excelente. Siempre sale bien en los exámenes. Va a sacar una nota buena en mi clase.

Sr. Juan: Ay, qué bueno! Hace siempre AnaMari su tarea?

Maestro Garcia: Claro que sí. En la escuela no hay muchas como ella. Siempre prepara sus lecciones y contesta mis preguntas. Trae sus libros y su pluma todos los dias. Hace buen trabajo.

No comments:

Post a Comment

Ask your questions, write your comments. Keep them simple and short
Contact us at annpalekreyol@gmail.com for Creole Lessons Through Gmail Chat or Skype! First purchase 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook'